14 maja startuje nabór wniosków do trzeciej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Olsztynka zdecydują o przeznaczaniu 300 000 złotych!

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach OBO może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka bez względu na wiek. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 25 podpisów poparcia wśród mieszkańców Olsztynka oraz złożyć go najpóźniej do 28 czerwca 2018 roku. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. To dość szeroki zakres. Może to być chodnik, ulica, próg zwalniający, przystanek, latarnia, ścieżka rowerowa lub piesza, plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna, a nawet ławka czy kosz na śmieci lub organizacja jakiegoś wydarzenia, itp.

Formularz zgłoszenia projektu będzie dostępny w wersji elektronicznej lub do pobrania na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl – w zakładce Do pobrania, oraz w wersji papierowej w pok. Nr 2 Urzędu Miejskiego w Olsztynku w godzinach poniedziałek od 8:00 do 16:00 i w dniach od wtorku do piątku w godzinach 7:15-15:15.

Wypełnione formularze można złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.obo.olsztynek.pl lub wersji papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Olsztynecki Budżet Obywatelski” wraz z wersją elektroniczną, edytowalną przekazaną na dowolnym nośniku danych lub przesłaną na adres obo@olsztynek.pl:

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, pok. Nr 11.
  • pocztą tradycyjną. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej wnioskodawca, w celu weryfikacji, podaje swoje imiona i nazwisko, adres zamieszkania, imię ojca oraz oświadcza, że zamieszkuje na terenie miasta Olsztynka.

Osoba niepełnoletnia zgłaszająca propozycję projektu powinna dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie Olsztynecki Budżet Obywatelski na rok 2018. Wzór zgody znajduje się w zakładce Do pobrania.
W przypadku zgłaszania projektu w wersji elektronicznej przez osobę niepełnoletnią rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 poprzez podanie swoich imion i nazwiska, adresu zamieszkania oraz imienia ojca w odpowiednich polach.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, można skorzystać z pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. Nr 19. Pomoc, będzie udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskim w Olsztynku i może dotyczyć, w szczególności:

  • zweryfikowania zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego,
  • weryfikacji pod kątem planów inwestycyjnych Miasta i Gminy Olsztynek,
  • sprawdzenia poprawności formalnej wniosku,
  • pomocy we wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji zadania
  • pomocy technicznej np. wydrukowania formularza.

Maksymalny koszt złożonego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 złotych.

Projekt wymaga poparcia udzielonego przez co najmniej 25 mieszkańców miasta Olsztynka. Wzór listy z podpisami poparcia propozycji zadania do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 znajduje się w zakładce Do pobrania. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej wnioskodawca załącza zeskanowaną listę z podpisami poparcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w zakładce Do pobrania.

Lista zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach urzędu oraz tablicy ogłoszeń.