Położona w samym centrum miasta kamienica przy ulicy Zamkowej jest jednym z nielicznych przykładów zabudowy Olsztynka sprzed I wojny światowej. Została wybudowana na początku XX w. na planie litery „L”. Pomimo dokonanych przekształceń, związanych z adaptacją budynku na pojedyncze lokale, w bardzo dużym stopniu zachowała oryginalną substancję zabytkową. W dalszym ciągu posiada wartość historyczną i naukową. Jeszcze w tym roku zostanie odrestaurowana.

Prace obejmą remont elewacji kamienicy, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym. Remont zabytku zostanie wsparty środkami z budżetu gminy Olsztynek w kwocie 100 tys. złotych. Taką decyzję podjęli radni rady miejskiej. Łączny koszt inwestycji oszacowano na 205 tys. złotych. Termin zakończenia prac ustalono na październik 2018 roku. 

Nasza gmina wspiera zabytki od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy. W poprzednich latach środki były przyznawane m.in. na renowację organów w kościele w Olsztynku, ambonki w kościele w Wigwałdzie, remontu kościoła w Orzechowie oraz remontu dachu jednego z budynków mieszkalnych przy ulicy Niepodległości w Olsztynku. 

Dotacja, o której mowa wyżej może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów podmiotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku na podstawie przedłożonego do wniosku kosztorysu. Wnioski można składać do 30 września każdego roku do burmistrza Olsztynka.
Dotacja nie może zostać wykorzystana na inne cele niż określone w umowie. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania i rozliczenia finansowego dotacji w terminie określonym w umowie dotacji.