Przyjęty przez Radę Miejską regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie gminy Olsztynek zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanych na podstawie faktur, lecz nie więcej niż 5 000 zł dla budynków jednorodzinnych i 12 000 zł dla budynków wielorodzinnych, dwóch lub więcej budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na jednej działce. Jednym z głównych warunków otrzymania dofinansowania jest brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek (wzór wniosku jest załącznikiem do uchwały) wraz z odpowiednimi załącznikami. W tym roku wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 1 lutego do 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, Ratusz 1, pokój nr 2. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu do Urzędu.

W 2019 roku Urząd podpisał 5 umów na zwrot kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 roku podpisano 11 umów na dofinansowanie.
Uchwałę wraz z wzorami załączników dostępna jest TUTAJ