Gmina Olsztynek przystąpiła do programu „Czyste Powietrze” i uruchomiła punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu. Punkt działa w ratuszu i jest czynny w we wtorki i czwartki w godz. 8:00-13:00.

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinansowania:

  • dotacja (za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl),
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie mieszkańcy gminy Olsztynek mogą uzyskać pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. nr 18. tel. 89 519 54 75 lub e-mail: odpady@olsztynek.pl

Szczegóły dotyczące programu poniżej.