Korneli Krauze, młodzieżowa radna z Olsztynka została członkinią Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach naboru wpłynęło 60 zgłoszeń z całego województwa, spośród których komisja konkursowa wybrała ostatecznie 26 osób.

W marcu 2022 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z tej możliwości skorzystała Młodzieżowa Rada w Olsztynku, która zgłosiła kandydaturę Kornelii Krauze.

Kornelia od kilku lat jest czynnym wolontariuszem. Działa w młodzieżowej radzie, samorządzie uczniowskim w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku i szkolnym kole wolontariatu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.