Około 650 tys. zł wyniosą wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. O ich rozdysponowaniu zdecydują mieszkańcy 32 sołectw podczas zebrań wiejskich. Poniżej wrzucam aktualne zestawienie zebrań wiejskich. Będzie aktualizowane na bieżąco.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O ich przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie. Czas na podjęcie decyzji upływa z końcem września.