28 grudnia 2023 roku, podczas sesji, radni Rady Miejskiej w Olsztynku uchwalili budżet Gminy Olsztynek na 2024 rok. Dochody budżetu wyniosą 93,1 mln zł, a wydatki 104 mln zł. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej budżet jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami, a finansowymi możliwościami gminy. Zabezpiecza finansowo niezbędne potrzeby, a ponadto pozwala zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 93,1 mln zł. Na tę kwotę składają się dochody majątkowe (21,7 mln zł) i dochody bieżące w wysokości niespełna 71,5 mln zł, na które składają się:

  • subwencje 17,5% (16,3 mln zł),
  • dotacje, środki na zadania zlecone i zadania własne 11,3% (10,5 mln zł),
  • dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT i CIT 16% (14,9 mln zł) oraz
  • pozostałe dochody – 31,9% (29,7 mln zł), w tym podatki i opłaty lokalne. Największy udział w tej pozycji stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 22,4 mln zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 104 mln zł, w tym wydatki bieżące to kwota 74,1 mln zł, na którą w największym stopniu składają się wydatki na oświatę i wychowanie (39%), administrację publiczną (16,2%) oraz transport i łączność (10,8%). Na inwestycje zaplanowano 24,7 mln zł, w tym 15,5 mln zł to środki zewnętrzne.

Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany m.in. z emisji obligacji oraz wolnych środków. W latach 2022-2023 nie zaciągaliśmy żadnych nowych zobowiązań, co pozwoliło na koniec 2023 roku obniżyć łączne zadłużenie gminy o ok. 5,4 mln.

Przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano modernizację drogi do szpitala w Ameryce, budowę kanalizacji sanitarnej w Wilkowie, przebudowę ul. Pionierów i budowę ul. Rubinowej, przebudowę ulic Jagiełły i Inwalidów (w trakcie realizacji), modernizację ul. Leśnej wraz z budową ścieżki rekreacyjnej (do drogi Ameryka-Mańki), a także modernizację Szko-ły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano remont drogi w Warlitach Małych oraz chodników przy ulicy Górnej i Leśnej w Olsztynku. Z kolei wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie zostaną przebudowane przejścia dla pieszych na ul. Jemiołowskiej i ul. Wędkarskiej, w Mańkach i Elgnówku. Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przebudowana droga gminna do Jadamowa. W budżecie zaplanowano także środki na budowę nowych barier energochłonnych w Świerkocinie oraz likwidację barier architektonicznych poprzez obniżenie chodników przy przejściach dla pieszych w Olsztynku. W planach jest także przygotowanie dokumentacji na budowę drogi do Lutka, modernizację drogi w Królikowie, budowę chodnika do Sudwy, budowę ulicy Sosnowej, Owocowej i parkingu w centrum Olsztynka.

Ponadto w ramach inwestycji realizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, zabezpieczono środki na przebudowę skrzyżowania ulic Olsztyńska, Wilczai Emila von Behringa w Olsztynku (rondo), modernizację drogi powiatowej z Olsztynka do Łutynowa oraz budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Spore środki zostaną przekazane na lokalne zabytki. Gmina Olsztynek pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy zabytków 872 tys. zł, które zostały przekazane:

  • Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Pluskach na „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji oraz drzwi głównych osiemnastowiecznego kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kurkach gm. Olsztynek”.
  • Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku na „Remont elewacji kościoła pw. NSPJ w Olsztynku – etap I. Przemurowanie górnych części wieży kościoła. Uzupełnienie ubytków zaprawy, powstałej wskutek erozji wody.”

Gmina Olsztynek złożyła także kolejne wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku oraz na adaptację budynku dworca PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku.

W zakresie inwestycji w oświacie zaplanowano, prócz wspominanej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1, modernizację sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsz-tynku, łazienek w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku oraz projekt współfinansowany ze środków unijnych, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy.

Zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji m.in. na budowę ścieżki przy jeziorze Jemiołowskim i ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek (I etap), zagospodarowanie parku przy ul. Zajęczej oraz budowę mostu dla ruchu pieszo-rowerowego w Ząbiu w ciągu trasy rowerowej „Łynostrada”.

W budżecie na 2024 roku zabezpieczono środki na gminną komunikację publiczną oraz utrzymanie linii 129 na trasie Olsztynek–Olsztyn. Kontynuowane będą projekty, których celem jest budowa mieszkań komunalnych, modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie miasta oraz dotacje dla mieszkańców na budowę studni, przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, sterylizację i kastrację psów i kotów oraz kontynuowanie programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest termomodernizacja mieszkań.

2024 rok będzie rekordowy pod względem wydatków na fundusz sołecki, na który zaplanowano ponad 700 tys. zł. Wnioski zostały złożone przez wszystkie 32 sołectwa. Uwzględniono także zadania wskazane przez mieszkańców w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym budowę szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku, mural na ścianie Kina Grunwald w Olsztynku oraz Miejskie punkty zbiórki drobnych elektroodpadów.

Budżet na 2024 rok, nie obejmuje wszystkich potrzeb i oczekiwań naszej lokalnej wspólnoty, ale w takiej formie jest możliwy do zrealizowania. Kierujemy się odpowiedzialnością za finanse gminy oraz dążymy do zrealizowania zadań, na które zdobyliśmy środki w poprzednich latach. Zapewniam, że nadal będziemy starać się o środki zewnętrzne – zarówno regionalne, rządowe, jak i unijne, by realizować kolejne prorozwojowe inwestycje. Wzorem minionych lat budżet będzie modyfikowany i dostosowywany do pojawiających się w trakcie roku możliwości.