Dwadzieścia milionów złotych jest do rozdysponowania w ramach programu pożyczkowego „EWA plus”.Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Nabór wniosków do programu uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Nowy program „EWA plus”( E-nergia, W-oda, A- tmosfera) różni się od dotychczas wdrażanego programu „Prosument na Warmii i Mazurach”. Nie są to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 procent w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Pożyczka będzie mogła zostać częściowo umorzona, jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności. Kolejną nowością jest wymóg posiadania 10% wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie.

O pożyczkę z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.

Linia druga to „Woda” – tu beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.

Trzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Spotkanie informacyjne poświęcone programowi EWA plus odbędzie się 5 kwietnia br. o godz. 16:30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe.