Radni Rady Miejskiej w Olsztynku, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Olsztynek, mogą składać do burmistrza Olsztynka interpelacje i zapytania.

Interpelacją jest żądanie, domaganie się wyjaśnień w sprawach o istotnym znaczeniu dla Gminy.

Zapytanie to oficjalna wypowiedź mająca charakter pytający, które składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Interpelacja i zapytanie powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania. Odpowiedź na interpelację lub zapytanie udzielana jest w formie pisemnej przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

Poniżej zamieszczam składane przeze mnie interpelacje i zapytania oraz pisma lub odpowiedzi na pisma związane z prowadzoną przeze mnie działalnością.

INTERPELACJE

 1. w sprawie zawieszenia w Rozkładzie Odwozów Uczniów kursu na trasie Olsztynek-Dąb
  – Odpowiedź
 2. w sprawie udostępniania placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim i Żłobku w Olsztynku zrealizowanego ze środków Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego
  – Odpowiedź
 3. w sprawie upamiętnienia terenu po byłym obozie jenieckim Stalag IB Hohenstein
  – Odpowiedź
 4. w sprawie dokonania kompleksowego przeglądu technicznego oraz usunięcie usterek i uszkodzeń na skateparku w Olsztynku
  – Odpowiedź
 5. w sprawie dzikich wysypisk na terenie gminy Olsztynek
  – Odpowiedź
 6. w sprawie uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy przebudowie ulicy Strażackiej i Staromiejskiej
  – Odpowiedź
 7. Uporządkowanie terenów przy nowo powstałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kolejowa 16 w Olsztynku
  – Odpowiedź
 8. Problem z dostępem do Przedszkola i Żłobka Miejskiego w Olsztynku od strony centrum handlowego
  – Odpowiedź

ZAPYTANIA

 1. w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019
  – Odpowiedź
 2. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2019 roku
  – Odpowiedź 

POZOSTAŁE:

2020 rok:

 1. Rozwiązanie problemu braku oświetlenia przy chodniku na odcinku od Przedszkola Miejskiego w stronę ulicy Daszyńskiego
 2. Przeprowadzenie kompleksowego przeglądu technicznego skateparku oraz usunięcie ewentualnych usterek i uszkodzeń.
 3. Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej – Programy MKiDN
 4. Tereny z gminy Olsztynek zgłoszone do Krajowego Zasobu Nieruchomości (Mieszkanie+)
 5. Odpowiedź na pismo w sprawie działek planowanych do zagospodarowania w ramach rządowego programu Mieszkanie+ w latach 2020-2021
 6. Naprawa dróg gminnych w Olsztynku
 7. Formularz konsultacyjny projektu programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030
 8. Odpowiedź GDDKiA – nasadzenia drzew przy ul. Jana Pawła II w Olsztynku
 9. Odpowiedź PKP – przejazd kolejowo-drogowy przy Niepodległości i ścieżka przy torach
 10. Budowa chodnika i oświetlenia przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku
 11. Prośba o udostępnienie placu zabaw przy Przedszkolu i Żłobku w Olsztynku
  Odpowiedź
 12. Dostawienie koszy na śmieci na parkingu przy ulicy Warszawskiej i Zespole Szkół w Olsztynku
  Odpowiedź

2019 rok:

 1. Montaż lampy solarnej przy ulicy Polnej
 2. Wniosek o przeprowadzenie analizy dotyczącej zwiększenia odległości usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od tzw. miejsc chronionych.
 3. Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok
 4. Pismo w sprawie przebudowy dworca kolejowego w Olsztynku
 5. Wykonanie przeglądu i niezbędnych przycięć drzew w Olsztynku