Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gmin na terenach wiejskich bez sołectw. Są one najważniejszym elementem organizacji społecznej wsi. W gminie Olsztynek mamy 30 sołectw, które od 10 lat rozporządzają funduszem sołeckim. Są to wydzielone pieniądze w budżecie gminy, zapewniające mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. Środki z funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W zeszłym roku wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły ok 320 tys. złotych. Blisko 90% wszystkich wydatków w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w trzech działach klasyfikacji budżetowej:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,6%) – to w szczególności zadania dotyczące budowy lub wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, małej architektury, zakupu lub remontu latarni, zagospodarowania placów, skwerów, plaż, pielęgnacji zieleni, utrzymania i eksploatacji kosiarek.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (26,9%), czyli wydatki związane z wyposażeniem świetlic w szczególności w sprzęt RTV, AGD, sportowy, organizacja pikników, festynów, zawodów i innych lokalnych wydarzeń oraz opłaty za Internet.

Transport i łączność (25,2%) – budowa lub modernizacja dróg i chodników oraz zakup lub remont przystanków autobusowych.

Od lat, jako radni, zabiegamy o przyśpieszenie realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym, w tym w szczególności dotyczących budowy altan, placów zabaw, remontów świetlic, dróg, czy chodników. Zdarza się, że inwestycje te są realizowane pod koniec roku, a zatem zależne od warunków pogodowych. Wynika to z różnych powodów. Trzeba wziąć pod uwagę, że sołectwa mogą do 31 października każdego roku wnioskować o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. 

W styczniu przedstawiono nam harmonogram realizacji funduszu sołeckiego na 2018 rok. Liczę, że założone terminy zostaną dochowane. W tym roku sołectwa zamierzając zrealizować wydatki na łączną kwotę blisko 430 tys. złotych. W tym roku mieszkańcy sołectw zamierzają przeznaczyć więcej środków niż dotychczas na zadania związane z szeroko rozumianą infrastrukturą drogową.

W Polsce w 2018 roku 1551 gmin (tj. 71,31% gmin mających sołectwa) planuje realizację funduszu sołeckiego.