Na początku 2018 roku Sejm uchwalił nowe prawo dotyczące sprzedaży i spożywania alkoholu. Samorządy dostały 6 miesięcy na dostosowanie lokalnych przepisów do nowej ustawy. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia:

 • limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zawierającego do 4,5% alkoholu (np. piwa). Do tej pory piwo było z tego wyłączono.
 • możliwości ustalenia przez radę gminy maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla sołectw czy osiedli,
 • możliwości ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22.00, a 6.00,
 • zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Dotychczas taki zakaz obowiązywał na ulicach, placach i w parkach.

 

Co ciekawe w uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśniono, że „miejsce publiczne” to przestrzeń dostępna dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Miejscem publicznym są np. ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Miejsce publiczne służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób, np. w zakresie wypoczynku, rekreacji, komunikacji. Przez miejsce publiczne należy zatem rozumieć wszelkie powszechnie dostępne miejsca.
Nowe przepisy zakładają, że rada gminy będzie mogła wskazać, w drodze uchwały, miejsca publiczne na terenie gminy, gdzie alkohol będzie można spożywać, jeżeli uzna, że:

 • nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i
 • nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Jednak tym na razie się nie zajmujemy. Obecnie w Olsztynku procedowany jest projekt uchwały dotyczący ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz zasady usytuowania takich miejsc. Aktualnie obowiązujące przepisy zakładają, że na terenie naszej gminy mogą działać ogólnie 83 punkty sprzedaży alkoholu (zawierające powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa), w tym 3 całodobowe. Natomiast w nowym projekcie uchwały proponuje się następujące limity.

Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

 • 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 • 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

 • 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 • 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Ponadto w uchwale proponuje się również, usytuowanie miejsca sprzedaży alkoholu w odległości nie mniejszej niż 20 m od tzw. miejsc chronionych: dworców kolejowych, szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz kościołów. Aktualnie jest to 15m.

Warunkiem przyjęcia przez Radę Miejską w Olsztynku projektu uchwały jest zasięgnięcie opinii rad osiedlowych oraz sołectw. W związku z tym w najbliższy poniedziałek 25 czerwca w sali konferencyjnej w Ratuszu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Olsztynka, podczas którego będzie można zgłosić swoje uwagi i wnioski do projektu uchwały. Zebranie zostało zaplanowane na godz. 18, ale ze względu na nikłe szanse na kworum (wymagana obecność 1/10 uprawnionych mieszkańców osiedla) zakładam, że rozpocznie się o godz. 18:30, czyli w drugim terminie. Wtedy kworum nie jest wymagane, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Podobne spotkania, ale zapewne w innych terminach powinny odbyć się w sołectwach.

Projekt uchwały jest dostępny TUTAJ.