W zeszłym roku budżet obywatelski został wpisany do ustawy jako szczególna forma konsultacji społecznych. Określono pewne parametry oraz zobowiązano radę gminy do określenia wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski.

Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Olsztynku podjęła w połowie kwietnia. Olsztynecki Budżet Obywatelski w dalszym ciągu będzie przeprowadzany na terenie miasta. Ze środków OBO finansowane będą projekty wybrane przez mieszkańców Olsztynka. Pula środków w tym roku wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie będzie mógł przekroczyć 50% tej kwoty (150 tys. zł). Szczegółowy harmonogram realizacji OBO będzie ustalał co roku burmistrz Olsztynka.

Projekty z pomysłami będą mogli zgłaszać mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparte przez co najmniej 20 mieszkańców Olsztynka, będzie można składać je w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. W ramach procedury OBO nie będą mogły być realizowane projekty, których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności. Należy przez to rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach OBO. Ponadto nie będzie można realizować projektów, które:

 • po realizacji generowałyby wysokie koszty utrzymania,
 • stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza,
 • dotyczą inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę,
 • przypadku współpracy instytucjonalnej (np. szkoły), nie uzyskały pisemnej gotowości do współpracy od kierownika instytucji,
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa,
 • są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu gminy,
 • zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację zadania, bez uwzględnienia środków na projekt.

Zmianie nie ulegną zasady weryfikacji i uzupełniania projektów. W razie stwierdzenia braków w projekcie, będzie można dokonać jego korekty lub modyfikacji. W przypadku negatywnej weryfikacji, wnioskodawca będzie mógł odwołać się do Zespołu Koordynującego.

W głosowaniu, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek – co istotne, bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów. Głosowanie na projekty zakwalifikowane do OBO, będzie trwało minimum 7 dni – za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów.

Burmistrz Olsztynka jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury powinien powołać Zespół Koordynujący OBO, w skład którego wejdą, w szczególności jego przedstawiciele, przedstawiciele osiedli i Rady Miejskiej. Zadaniem Zespołu będzie dbanie o prawidłowy przebieg OBO, w szczególności:

 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłaszania projektów oraz głosowania w ramach OBO,
 • wypracowanie stanowiska w sprawie odwołania w razie negatywnej weryfikacji projektu,
 • ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich Burmistrzowi,
 • ocena procesu przeprowadzenia OBO.

Działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące OBO będzie koordynował burmistrz Olsztynka. Obejmują one w szczególności przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego, zachęcanie do składania projektów oraz do wzięcia udziału w głosowaniu, upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na projekty zgłoszone w ramach OBO oraz o efektach ich realizacji.
Tegoroczna edycja rozpocznie się, jak tylko uchwała wejdzie w życie. Cała uchwała dostępna jest TUTAJ