Od bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Olsztynku mieszkańcom gminy, mającym prawo wybierania przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na podstawie regulacji ustawowych.

W tym celu Rada Miejska w połowie kwietnia br. podjęła uchwałę w tej sprawie, która określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz zasady procedowania nad projektami uchwał zgłoszonych w ramach tych inicjatyw.

W naszej gminie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy Olsztynek, posiadających czynne prawa wyborcze. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów pod projektem uchwały, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Komitet uruchamia inicjatywę uchwałodawczą kierując do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek, do którego dołącza:

  • projekt uchwały, w wersji papierowej i elektronicznej, zawierający tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, ustalenie terminu obowiązywania lub określenie terminu wejścia w życie uchwały, uzasadnienie,
  • oświadczenie o utworzeniu Komitetu ze wskazaniem osób, które go tworzą,
  • wykaz mieszkańców popierających projekt uchwały.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych dokumentów, można będzie je usunąć w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Jeżeli wszystkie wymogi będą spełnione, Przewodniczący Rady Miejskiej przekaże projekt uchwały Burmistrzowi Olsztynka i właściwym komisjom Rady Miejskiej celem zaopiniowania. Po otrzymaniu opinii Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadza projekt do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Cała uchwała dostępna jest TUTAJ.