Gmina Olsztynek stara się o dotacje na usuwanie azbestu. Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Olsztynku (pokój nr 18) najpóźniej do 19 lipca 2019 roku.

Program NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” obejmuje usuwanie azbestu, w następującym zakresie:

  • demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30% wnioskodawca musi pokryć z własnych środków finansowych. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć 350 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z kompletem wymaganych dokumentów tj.:

  • zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
  • mapę z zaznaczoną nieruchomością,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę,
  • oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Olsztyńskiego,
  • informację o wyrobach zawierających azbest,
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Z osobami, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2019 zostaną podpisane umowy, na postawie których zadanie zostanie rozliczone.

Gmina Olsztynek wybierze wykonawcę zadania. Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Druki do pobrania są dostępne w BIP Olsztynek w zakładce AZBEST 2019 lub w pokoju 18 w Urzędzie. Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w pokoju 18 w Urzędzie lub pod numerem telefonu: (89) 519 54 75.