Tylko do 13 września (piątek) można składać propozycje projektów do zrealizowania w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły do OBO może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka bez względu na wiek. Maksymalny koszt złożonego projektu może wynieść 150 tys. złotych. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. To dość szeroki zakres.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 20 podpisów poparcia wśród mieszkańców Olsztynka oraz złożyć go najpóźniej do 13 września 2019 roku. Do projektu należy załączyć harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu. W przypadku zgłoszenia projektu realizowanego na terenie instytucji np. przedszkola, szkoły, instytucji kultury, itp. do wymaganych dokumentów należy dołączyć również oświadczenie kierownika danej instytucji potwierdzające gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Przykładowe oświadczenie można pobrać tutaj – Oświadczenie potwierdzające gotowość do współpracy instytucjonalnej w ramach OBO 2020
Wzory dokumentów znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Projekt wraz załącznikami składa się w wersji papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Olsztynecki Budżet Obywatelski” wraz z wersją elektroniczną (edytowalną), przekazaną na dowolnym nośniku danych lub przesłaną na adres obo@olsztynek.pl. Projekt można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1 11-015 Olsztynek, pok. Nr 2 lub wysłać pocztą – decyduje data wpływu projektu do Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania projektów, wnioskodawcy mogą korzystać z pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego znajdującego się w pok. Nr 19 Urzędu Miejskiego. Pomoc udzielana nieodpłatnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego może dotyczyć:

  • wstępnego zweryfikowania projektu pod względem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego;
  • weryfikacji pod kątem planów inwestycyjnych Gminy;
  • sprawdzenia poprawności formalnej projektu;
  • pomocy we wstępnym oszacowaniu kosztów realizacji projektu.

Burmistrz Olsztynka opublikuje listę zgłoszonych projektów na stronie internetowej www.obo.olsztynek.pl oraz na tablicach urzędowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania projektu, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania.