Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 sierpnia 2020 roku.

Studium to dokument określający politykę przestrzenną gminy. Określa on zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym wytyczne dotyczące użytkowania terenów, obszarów zabudowań czy proponowane rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektem zmiany Studium można zapoznać się do 28 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pokoju nr 17 w godzinach otwarcia Urzędu. Projekt zmiany studium i prognoza dostępne są również na stronie BIP Olsztynek oraz Olsztynka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 27 lipca w Urzędzie w sali nr 1 o godz. 15.30 – z zachowaniem wymaganych wymogów sanitarnych.
Termin składania uwag do projektu upływa w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej: na adres planowanie@olsztynek.pl lub skrzynki EPUAP. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olsztynka.