W gminie Olsztynek działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków, Wilkowo 24 i jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 10:00-17:00.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Olsztynek. Są to:

  • odpady z selektywnej zbiórki: papier i traktura, metale, tworzywa sztuczne, szkło,
  • przeterminowane leki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w całości – nierozebrany),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie (max. 500 kg w ciągu roku na daną nieruchomość),
  • zużyte opony (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i max. 4 sztuki w ciągu roku na daną nieruchomość).

Dostarczane odpady powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń. Obsługa Punktu będzie wskazywać miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady – nie będzie rozładowywać odpadów z pojazdu. Obsługa może zażądać dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania oraz potwierdzenia wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów od przedsiębiorców oraz powstających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszystkie informacje dotyczące rodzaju odpadów oraz sposobu postępowania zostały zawarte w REGULAMINIE. Warto się z nim zapoznać przed zawiezieniem odpadów, szczególnie w zakresie odpadów, których PSZOK nie przyjmie. Kontakt do PSZOK: 532 477 208 (obsługa PSZOK w Wilkowie), 89 647 10 87.