Do 30 września 2020 roku radni Rady Miejskiej w Olsztynku, przedstawiciele jednostek pomocniczych, przedstawiciele organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń i mieszkańcy gminy Olsztynek mogą składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olsztynku pisemne wnioski dotyczące zadań proponowanych do realizacji w 2021 roku.

Wnioski mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. To dość szeroki zakres. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dróg i ulic, infrastruktury wod.-kan., telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury i ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy.

Przykładowe pismo