Wydatki inwestycyjne w tegorocznym budżecie gminy Olsztynek zaplanowano w kwocie 14,9 mln zł, w tym 9,6 mln zł to dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W przypadku części zaplanowanych inwestycji gmina złożyła dopiero wnioski o dofinansowanie. Czekamy na ich rozstrzygnięcie. Poniżej opisuję większe zadania zaplanowane do realizacji w tym roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej do miejscowości Wilkowo (PGR). W planie jest wybudowanie kanalizacji sanitarna w miejscowości Wilkowo wraz z przepompownią ścieków dla 27 gospodarstw domowych, w których zamieszkuje łącznie 121 osób z terenów po byłym PGR Wilkowo. Gmina Olsztynek w 2020 r. złożyła do KOWR wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 100 % wartości zadania. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 1,13 mln zł.

Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza. W ramach tego zdania planuje się budowę sieci wodociągowej łączącej istniejące sieci w m. Swaderki i Maróz. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o uzyskanie środków na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszt inwestycji to 3 mln zł.

W 2021 r. zaplanowano kontynuacje inwestycji przy ul. Strażackiej i Staromiejskiej (przystanek PKS), na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaplanowano przebudowę ul. Jagiełły. Gmina w 2020 r. złożyła wniosek o uzyskanie środków na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszt inwestycji to 1,9 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie – zadanie wieloletnie. Gmina Olsztynek uzyskała na ten cel środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2021 r. W tym roku zaplanowano na to zadanie blisko 2 mln zł.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku. Na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Behringa z ul. Mrongowiusza zaprojektowano mini rondo. Gmina Olsztynek złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku zaplanowano na ten cel blisko 1,54 mln zł.

Modernizacja drogi w Jemiołowie – zdanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi w miejscowości w stronę jeziora Jemiołowskiego. Gmina Olsztynek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku zaplanowano na to zadanie blisko 1,7 mln zł.

Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. W ramach zadania zaplanowano budowę zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Olsztynku o długości około 45 m i szerokości około 3 m oraz budowę chodnika o szerokości około 1,5 m. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 180 000 zł.

Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa). Kontynuacja zadnia dotyczącego przebudowy chodników na ulicy Akacjowej. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 130 000 zł.

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku – Etap II: podjazd – zadanie wieloletnie. W ramach II etapu zaplanowano wykonacie podjazdu z kostki brukowej do nowo wybudowanego garażu. W 2020 r. wykonano podbudowę pod podjazd. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 42 000 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku. W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 40kW na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku. Na ten cel planuje się pozyskać ze źródeł zewnętrzach w wysokości 180 000,00 zł. Na realizacje zadania w tym roku zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Zagospodarowanie plaży miejskiej – realizacja projektu OBO „Czas na plażę miejską”. W ramach projektu OBO zaplanowano wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej z przebieralniami, drewnianymi leżakami miejskimi i ławkami z koszami na śmieci. Ponadto zaplanowano zakup latarni solarnych, które będę oświetlać plażę. Koszt inwestycji to 150 000 zł.

Modernizacja w Kina „Grunwald” – realizacja projektu OBO. W ramach zadania planuje się wykonać modernizację systemu wentylacji i ogrzewania oraz naprawę podłogi, remont sufitu i ścian w sali kinowej. Koszt inwestycji to 150 000 zł.

Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworcu PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Gmina w 2020 r. złoży wniosek o uzyskiwanie dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury do Ministra KDNiS na ten cel. Staramy się o 1 mln zł. Na realizacje zadania zaplanowano łącznie kwotę 1,4 mln zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach. W ramach zadnia planuje się wykonać projekt oraz rozpocząć prace budowlane. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022 r. W tym roku na ten cel zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej – zadanie wieloletnie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku kaplicy na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. Gmina w 2020 r. złożyła na to zadanie wniosek o udzielenie dotacji do MKDNiS (262 tys. zł). Na wykonanie tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 525 751,00 zł.

Przebudowa drogi Olsztynek – Nadrowo. W budżecie zaplanowano dotację, która ma być przekazana Starostwu Powiatowemu w Olsztynie na współfinansowanie projektu przebudowy drogi. Zaplanowano na ten cel kwotę 40 000 zł.