29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła budżet gminy Olsztynek na 2021 rok. Zaplanowano w nim dochody na poziomie 74,8 mln zł, w tym 66,7 mln to dochody bieżące. Wydatki ogółem na poziomie ok. 82,8 mln zł, w tym 67,2 mln zł to wydatki bieżące. Na inwestycje przewidziano blisko 15 mln zł. Planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 26 mln zł – przy założeniu, że zostaną wyemitowane w tym roku obligacje w kwocie 4 mln zł.

Największy udział w dochodach bieżących stanowią podatki, opłaty i pozostałe dochody. Blisko 85% tych wpływów to podatek od nieruchomości – 15,4 mln zł i podatek dochodowy (PIT, CIT) – 11,2 mln zł. Dotacje rozbiłem na kolejnej grafice. Subwencje to w 75% część oświatowa. Na dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży gminnego mienia (1 mln zł) i planowane dotacje na inwestycje.

Ponad 90% dotacji to dochody w ramach działu Rodzina: program 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wydatki na wspieranie rodziny i rodziny zastępcze.

Blisko 90% wydatków bieżących stanowią wydatki w wymienionych działach.

Na kolejnych grafikach pokazuję na co i ile wydajemy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Według najaktualniejszych danych z GUS w gminie Olsztynek mieszka 13 701 osób. To oznacza, że wydatki bieżące na 1 mieszkańca gminy Olsztynek w 2021 roku wyniosą 4 905,83 zł, w tym ok 2 300 zł pochodzi m.in. z podatków i opłat lokalnych.

W ramach wydatków zaplanowano również dotacje, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy. O szczegółach będę jeszcze informował w trakcie roku.

Wydatki inwestycyjne opiszę w kolejnym wpisie.