Kolejne gminy zapowiedziały, że w tym roku zwolnią z opłaty lub będą zwracać przedsiębiorcom wpłacone opłaty koncesyjne za alkohol. Wszystko wskazuje na to, że niebawem dołączy do nich także Olsztynek.

W Polsce opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierają gminy. Opłata ta wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do końca stycznia, maja i września danego roku lub jednorazowo do 31 stycznia danego roku.
Pod koniec stycznia br. weszła w życie ustawa dająca samorządom możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej za rok 2021. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo istnieje możliwość zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców. Decyzje w tej sprawie powinna podjąć rada gminy.

Temat był omawiany podczas wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się 18 lutego. Generalnie jest zgoda wśród radnych na podjęcie takiej uchwały. Wkrótce ustalimy szczegóły. Uchwała powinna zostać podjęta na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku.

Jakie będą skutki finansowe dla gminy?

Z odpowiedzi Burmistrz Olsztynka na mój wniosek o oszacowanie skutków finansowych wprowadzenia wyżej opisanej ulgi dla przedsiębiorców w 2021 roku (w tym zwrot środków) wynika, że:

  • opłata jaką winni uiścić przedsiębiorcy w 2021 r. wynosi 37 893,93 zł,
  • pierwsza rata wpłynęła w styczniu w wysokości 17 434,33 zł.
  • przedsiębiorcy do 31 maja 2021 roku winni dokonać opłaty w wysokości 6 872,09 zł, natomiast do 30 września 2021 roku 7 587,51 zł

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie mogą być przeznaczane na inne cele niż gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
W zeszłym roku wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ok 330 tys. zł, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie blisko 210 tys. zł. To oznacza, że nie wykorzystano ok 120 tys. złotych, które zasilą tegoroczny budżet gminnego programu.