Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku można było wysłuchać informacji z działalności samej rady jak i jej komisji za 2020 rok. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjne.

W skład Komisji Rewizyjnej w 2020 roku wchodzili: Jerzy Głowacz, Michał Grzeszczak (do października 2020 r.), Ryszard Orłowski, Stefan Pieńkowski, Robert Waraksa. Komisja odbyła 6 posiedzeń, a frekwencja radnych wyniosła 96,6%. Komisja działała na podstawie planu pracy, z którym można zapoznać się TUTAJ.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole. Poniżej ich krótkie podsumowanie.

Kontrola w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w zakresie realizacji inwestycji – modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku. 

W ramach realizowanej inwestycji trzykrotnie przeprowadzono analizę braków w dokumentacji projektowej zadania. W wyniku przeprowadzonych analiz konieczne okazało się zlecanie robót dodatkowych, które zwiększyły koszt inwestycji łącznie o kwotę 380 351,34 zł – wzrost o 21,3%. Podczas analizy wystąpiła m.in. potrzeba uporządkowania w pełni gospodarki wodno-ściekowej.
Uporządkowanie infrastruktury podziemnej miało duży wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Innymi powodami wydłużenia terminu było wstrzymanie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z odkryciem dawnego kolektora deszczowego wraz z dwoma komorami z kamienia pochodzące prawdopodobnie z początku XX wieku, odkrycie niewybuchu oraz natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (m.in. kable).
Podczas kontroli zwróciliśmy uwagę na problem z hydrantami, których wymianę, ze względu na zły stan techniczny, zasugerował Wykonawca. Okazało się, że sprawę musiał wyjaśnić radca prawny z uwagi na wątpliwości prawne związane z tym kto jest odpowiedzialny za konserwację i wymianę hydrantów. Ostatecznie hydranty wymieniła Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wnieśliśmy o przygotowanie szczegółowej informacji dotyczącej zakresu inwestycji pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Olsztynek” realizowany przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku, którego celem było uporządkowanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i burzowej w ul. Inwalidów, Grunwaldzkiej, Mazurskiej, Jagiełły, Strażackiej oraz 22 Lipca (obecnie ulicy Zajęczej). Informacja została omówiona jeszcze w 2020 roku. Została ona omówiona jeszcze w 2020 roku na jednym z posiedzeń komisji.
Kolejnym wnioskiem pokontrolnym było przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji hydrantów w mieście i gminie Olsztynek obejmującej wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich konserwację i wymianę.

Kontrola w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie realizacji prac remontowych bieżących w budynkach i lokalach administrowanych przez Zakład w 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny miał zastrzeżenia dotyczące wydatkowania dotacji przedmiotowej przekazanej do Zakładu, choć dotacja ta został rozliczona przez Burmistrza Olsztynka bez uwag. W związku z tym wnieśliśmy m.in. o dokonanie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Zakładzie w zakresie:

 • wyróżnienia dodatkowego rodzaju zamówień na niższe kwoty (np. do 5 000,00 zł),
  w ramach którego wyboru wykonawcy dokonuje się przy uwzględnieniu ogólnych zasad gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków,
 • doprecyzowania procedur w odniesieniu do udzielania zamówień o wyższej wartości poprzez opisanie konkretnych działań do wykonania przez pracownika Zakładu dokonującego analizy rynku, w szczególności sporządzania notatek służbowych oraz zapytań, dowodów przekazania zapytań wykonawcom, ofert i innych dokumentów dotyczących prowadzonej analizy rynku.
 • liczby potencjalnych wykonawców, do których należy skierować zapytanie ofertowe.
 • rozważenia wyłączenia możliwości uzyskania ofert jedynie w wyniku rozmowy telefonicznej dotyczących zamówień o wyższej wartości.

Ponadto zaleciliśmy rzetelniejsze przeprowadzanie przez Burmistrza Olsztynka kontroli rozliczanych dotacji udzielonych dla Zakładu, a także dokonanie napraw usterek, które stwierdziliśmy w jednej z świetlic wiejskich, podczas wizji w terenie.

Kontrola w Straży Miejskiej w Olsztynku w zakresie prawidłowości funkcjonowania monitoringu wizyjnego w gminie Olsztynek.

Zgodnie z założeniem celem systemu monitoringu miejskiego powinno być zapewnienie oraz zwiększenie ochrony mienia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny ustalił, że na dzień 16.09.2020 r. system nie funkcjonuje prawidłowo. Na 22 istniejące kamery tylko 9 faktycznie działało i rejestrowało obraz.
Zgodnie z zapisami Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olsztynka, elementy monitoringu wizyjnego w miarę potrzeb i możliwości finansowych powinny być udoskonalane, wymieniane, rozszerzane. W 2019 roku dokonano przeglądu systemu i ustalono przyczyn oraz powody braku obrazu z części kamer. Jednak do dnia kontroli nie przeprowadzono działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania monitoringu miejskiego. Ponadto z Regulaminu wynika, że obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu powinien zostać oznakowany w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych. Takich informacji na terenie miasta brakuje.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wniósł o:

 • Dokonanie kompleksowego przeglądu istniejącego systemu monitoringu miejskiego i wykonanie niezbędnych napraw w celu doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania systemu.
 • Dokonywanie systematycznych przeglądów i konserwacji monitoringu miejskiego w przyszłości.
 • Rozważenie montowania kamer stacjonarnych (nieobrotowych), pozwalających na obserwację miejsca w określonym kierunku. W przypadku kamer obrotowych zdarza się, że konkretne zdarzenia są rejestrowane częściowo.
 • Rozważenie rezygnacji z łącza radiowego na rzecz kablowego, skuteczniejszego w warunkach miejskich.
 • Opracowanie zasad reakcji na zaobserwowane lub zgłoszone zdarzenie związane z monitoringiem miejskim.
 • Oznakowanie systemu monitoringu na terenie miasta w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych.
 • Ustalenie zasad współpracy z Komisariatem Policji w Olsztynku w zakresie udostępniania sytemu monitoringu wizyjnego.

Kontrola w Zespole Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku w zakresie organizacji dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/20.

W zakresie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i uczniów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowanie miejsc zbiórki dzieci.
W ocenie Zespołu kontrolnego było to niezgodne z prawem o ruchu drogowym, zgodnie z którym przez przystanek należy rozumieć miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi oraz ustawą o transporcie drogowym, z której wynika, że przystanki powinny być oznaczone w sposób określony w przepisach. W naszej ocenie wskazuje to na nienależyte wykonanie obowiązków zarządców dróg, przy których zlokalizowano przystanki.
Ponadto w niektórych miejscowościach brakuje wiat przystankowych, których budowa, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, należy do zadań własnych gmin. Należy zwrócić uwagę, że na terenie gminy Olsztynek pojawiają się nowe wiaty przystankowe w tym w parze z lampą solarną. Warto kontynuować taki model zapewnienia miejsca oczekiwania dowożonym uczniom i innym pasażerom.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wniósł o:

 • Prawidłowe oznakowanie miejsc zbiórki dzieci w miejscowościach wskazanych w rozkładach przywozów i odwozów oraz w uchwale Nr XIII-110/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztynek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Brak znaku D-15 stwierdzono w miejscowościach: Jadamowo (wieś), Lipowo Kurkowskie, Lutek (wieś), Łutynówko, Makruty, Mańki, Marózek, Olsztynek – ulica Pionierów, Sitno, Waplewo, Warglewo, Witramowo (wieś) i Ząbie.
 • Budowę nowych wiaty przystankowych w miejscowościach, w których stwierdzono ich brak, w celu zapewnienia miejsca oczekiwania dowożonym uczniom i innym pasażerom. Brak wiaty stwierdzono w miejscowościach: Jadamowo (wieś), Lutek (wieś), Marózek, Olsztynek – ulica Pionierów, Sudwa (wieś), Warglewo.
 • Podjęcie działań zmierzających do optymalizacji rozkładów przywozów i odwozów pod kątem skrócenia czasu jaki uczniowie spędzają poza domem. Podczas kontroli ustalono, że uczniowie dojeżdżający z najdalej położonych miejscowości są poza domem nawet 10-11 godz. dziennie.

 

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne. Wszystkie dostępne są TUTAJ.