Tylko do końca kwietnia można składać wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu. Dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 5 000 zł i jest udzielane zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Olsztynku regulaminem.

O dotacje na usuwanie elementów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w gminie Olsztynek mogą starać się osoby fizyczna i prawne oraz przedsiębiorcy. Dotacja polega na pokryciu kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu. Będzie przyznawana jednorazowo, tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we wniosku

Dofinansowanie dotyczy odbioru, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych. Nie uwzględnia kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Aby pozyskać dofinansowanie trzeba złożyć odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć:

  1. oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości lub pisemnej zgody właściciela na udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia,
  2. mapę terenu lokalizującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku,
  3. informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
  4. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  6. wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wzory wniosków dostępne są TUTAJ.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonana zostanie weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym. Zostanie przeprowadzona także wizja w terenie potwierdzająca zgodności wniosku ze stanem faktycznym. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostaną bez rozpatrzenia. Termin uzupełnienia wniosku to 7 dni od momentu odebrania wezwania do uzupełnienia.
Po weryfikacji wniosków zostanie stworzona lista wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z datą wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Olsztynku (aż do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy). W tym roku na ten cel zaplanowano w gminnym budżecie 30 tys. zł.
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się od dnia podpisania umowy do końca danego roku budżetowego.

Uchwała dostępna jest TUTAJ