Budowa i modernizacja dróg i ulic to jedne z najbardziej pożądanych inwestycji lokalnych. Obecnie trwają prace na ulicy Staromiejskiej i Strażackiej. Wszystko wskazuje na to, że niebawem rozpoczną się roboty na drogach w Jemiołowie, Wilkowie i Sitnie oraz do Lipowa Kurkowskiego. W Olsztynka powstanie też kolejne rondo.

Nowe rondo w centrum Olsztynka

Za sprawą planowanej rozbudowy skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa powstanie w Olsztynku nowe rondo o średnicy 16 m, z jezdnią szerokości 5 m i wyspą środkową średnicy 6 m. Na trzech wlotach ronda zaprojektowano przejezdne wyspy dzielące. W ramach zadania zostanie również przebudowana infrastruktura podziemna i parking przy zbiegu ulic Mrongowiusza i Niepodległości.
Gmina Olsztynek otrzymała dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok 780 tys. zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana 19 maja. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 1,6 mln zł.

Modernizacja ulicy Strażackiej i Staromiejskiej w Olsztynku

Prace na przystanku autobusowym dobiegają końca. Aktualnie układana jest nawierzchnia. Wcześniej przebudowano wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, zamontowano dwie wiaty przystankowe, toaletę publiczną (wraz z gablotą z planem miasta) oraz elementy małej infrastruktury. Zakończenie modernizacji ulicy Strażackiej i Staromiejskiej zaplanowane jest na czerwiec 2021 r. Koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł, z czego ok 600 tys. złotych stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Droga do Lipowa Kurkowskiego 

Dobiegają końca prace projektowe dotyczące przebudowy drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) – Lipowo Kurkowskie (przy przystanku) wraz z odwodnieniem. Planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 4 m, 4-5 mijanek o szerokości min. 5 m (w kierunku Lipowa Kurkowskiego) oraz poboczy dwustronnych. Prace rozpoczną się prawdopodobnie w lipcu i zakończą do października 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie 2,1 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,26 mln zł.

Modernizacja drogi w Jemiołowie

W przypadku inwestycji w Jemiołowie chodzi o drogę w samej miejscowości w stronę jeziora Jemiołowskiego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niestety środków nie otrzymaliśmy, ale wszystko wskazuje na to, że droga zostanie zmodernizowana ze środków własnych gminy. Remont drogi obejmie odcinek o długości ok 0,54 km. Zostanie wykonana nowa nawierzchni jezdni wraz z poboczami i odwodnieniem oraz kanalizacja deszczowa. Przebudowany zostanie istniejący rów przydrożny oraz zjazdy do nieruchomości. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe. Realizacja inwestycji potrwa 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Modernizacja drogi na kolonii Wilkowo

Pierwszy etap modernizacji drogi został zrealizowany w 2016 roku. Drugi etap prac zakłada przebudowę drogi wewnętrznej położonej w Wilkowie polegającej na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. 450 mb. Środki na ten cel w kwocie 80 tys. zł gmina Olsztynek pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Niebawem zostanie wyłoniony wykonawca prac. Całkowity koszt zadania wyniesie ok 220 tys. zł.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Sitno

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowa drogi gminnej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na długości ok. 250 mb w Sitnie. Termin realizacji zamówienia ustalono na 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Aktualnie trwa wybór wykonawcy zadania. Dofinansowanie na ten cel w wysokości blisko 300 tys. zł gmina pozyskała z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Przebudowa ulicy Jagiełły

W planach na 2021 roku zaplanowano również przebudowę ulicy Jagiełły na długości 330 m, w tym skrzyżowania z ulica Jemiołowską. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na to zadanie do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1,5 mln zł. Niestety środków nie otrzymaliśmy. Na wykonanie tego zadania w 2021 roku planowano przeznaczyć łącznie 1,9 mln zł.