1. Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku. Przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku. Odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Skomunikowanie miasta z Zajazdem Mazurskim, DPS-em i miejscowością Sudwa. Szlak pieszo – rowerowej długości 814 mb. na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku, byłby I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku.

Nasyp po zdemontowanej przedwojennej linii kolejowej w Parku Miejskim w Olsztynku jest doskonałym podłożem do budowy szlaku pieszo – rowerowego. Odsłonięcie zarośniętych krzakami wzdłuż ścieżki, prawie stuletnich kamiennych murków i schodów, da korzystającym ze ścieżki możliwość zadumy i refleksji nad skomplikowaną przeszłością tego miejsca. Na nasypie w celu zwiększenia bezpieczeństwa zostaną zamontowane lampy oświetleniowe. Odcinek chodnika od ul. Zajęczej do ul. Olsztyńskiej długości 250 m, poza ogrodzeniem Stadionu Miejskiego, wykonany w latach dziewięćdziesiątych z płytek cementowych, zostanie wyremontowany, nierówności zniwelowane, a samosiewy po obu stronach chodnika wykarczowane.

Bieganie staje się coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu.  Park jest idealnym miejscem dla biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów. Szlak będzie zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców Olsztynka. Park w obrębie Olsztynka charakteryzuje się wieloma walorami przyrodniczymi. Piękna otaczająca szata roślinna, w połączeniu z pięknym śpiewem ptaków i sprzyjającym powietrzem stanowi idealne miejsce do relaksu. Walory które posiada Park mogą również wpłynąć na zdrowie i tężyznę fizyczną naszych mieszkańców. Koszt zadania: 150 000,00 zł

2. Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych. Projekt zakłada zakup nowoczesnych automatycznych defibrylatorów AED – urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Defibrylatory zostaną zlokalizowane w lokalnych instytucjach publicznych, czyli miejscach, gdzie przebywa najwięcej mieszkańców miasta. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników instytucji publicznych.

Defibrylator to urządzenia ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jest bardzo proste w obsłudze, jasnymi poleceniami głosowymi w języku polskim prowadzi osobę udzielającą pomocy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak kapsuła zabezpieczająca oraz podstawowe przybory ratownicze. Wczesna defibrylacja zwiększa szansę na przeżycie nawet o 75%. Z tego powodu powszechny dostęp do tych urządzeń staje się obowiązującym na świecie standardem. Zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych defibrylatory powinny znajdować się tam, gdzie występują duże skupiska ludzi. Koszt zadania: 123 200,00 zł

3. Cmentarz ewangelicki przy  ul. Mrongowiusza – ocalić od zapomnienia. Cmentarz ewangelicki w Olsztynku – ocalić od zapomnienia to projekt mający na celu rewitalizację dawnego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Mrongowiusza. Dziś to miejsce aż prosi się, by przywrócić mu dawną świetność. Teren wymaga oczyszczenia z dziko rosnących krzewów, wycięcia połamanych drzew, przywrócenia alejek, ustawienia ławek i latarni oraz kamiennej płyty upamiętniającej to miejsce. Tym bardziej, że jest usytuowane bardzo blisko zabytkowej wieży ciśnień, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Niezbędne byłoby też wykonanie kamiennych schodów od strony ul. Wodociągowej oraz od strony ul. Mrongowiusza zapraszających do odwiedzania tego zapomnianego już miejsca. Podmurówka kamienna okalająca cmentarz wymaga uzupełnienia w brakujące przęsła kutego ogrodzenia. Tak niewiele trzeba, by przywrócić pamięć miejscom zapomnianym i ważnym historycznie. Dzięki realizacji projektu poprawi się estetyka tej części miasta. Koszt zadania: 150 000,00 zł

4. Dron STOP SMOG – czyste powietrze w Olsztynku. Zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródeł emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Celem zadania jest zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródeł emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Dzięki temu możliwe będzie szybkie analizowanie i kontrolowanie potencjalnych źródeł PM2,5 oraz PM10, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Zestaw z urządzeniem i specjalną głowicą do pomiarów zanieczyszczeń powietrza przeznaczony będzie dla Straży Miejskiej w Olsztynku. Antysmogowy dron wskaże strażnikom, kto w piecu pali szkodliwymi odpadami. Koszt zadania: 150 000,00 zł

5. Street Workout Park. Celem projektu jest stworzenie Parku do uprawiania Street workoutu, czyli aktywności fizycznej polegającej na wykorzystywaniu masy własnego ciała przy pomocy dedykowanych urządzeń. Będzie to pierwszy specjalistyczny i w pełni wyposażony tego typu park w Olsztynku do ćwiczeń siłowych. Miejsce będzie ogólnodostępne. Każdy będzie mógł trenować swoje ciało i umysł, rozwijać pasję oraz spędzać czas wolny.

Park zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne treningi wszystkim osobom bez względu na stopień zaawansowania. Park Street Workout zostanie wyposażony w oprzyrządowanie najwyższej jakości m.in. wszelkiego rodzaju drążki, poręcze, murki i inne przeszkody umożliwiające rozwój fizyczny. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w każdym wieku. Dzięki treningowi z masą własnego ciała każdy jest w stanie wypracować sprawność fizyczną i poprawić stan swojego zdrowia. Treningi będą świetną rozrywką i pozwolą na fundamentalną poprawę sprawności ruchowej.
Urządzenia będą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący, że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom. Koszt zadania: 150 000,00 zł

6. Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. W ramach zadania zostaną zakupione także pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków – ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz zwiększy świadomość z zakresu bezpiecznych zachowań najmłodszych mieszkańców miasta. W ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym mobilnego toru przeszkód, plansz i programów edukacyjnych.
Drugim elementem projektu jest zakup nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu ochrony osobistej strażaka do jednostki OSP w Olsztynku w tym trudnopalnych ubrań specjalnych, zapewniających ochronę podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, hełmów strażackich, obuwia i rękawic.
Dodatkowo w ramach projektu planowany jest zakup specjalistycznego urządzenia (pralnico-suszarki) do odkażania ubrań z toksycznych produktów pożarowych, które w konsekwencji powodują zwiększone ryzyko zachorowania na raka i inne choroby i defibrylatora zewnętrznego AED.
Dzięki zakupowi powyższego sprzętu poprawi się bezpieczeństwo strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz zwiększa się możliwości strażaków ochotników w naszym mieście. Koszt zadania: 150 000,00 zł

7. Album fotograficzny o Olsztynku dla każdego „Miejsca i ludzie. Olsztynek w latach 1945-1989”. Wydawnictwo – Album fotograficzny o Olsztynku w czasach PRL-u dla każdego, dostanie każdy mieszkaniec Olsztynka, który wyrazi zainteresowanie. Projekt zakłada wydanie albumu ze zdjęciami archiwalnymi Olsztynka pochodzących ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka oraz innych dostępnych archiwów i od osób prywatnych. Poza ok. 300 fotografiami, dodatkowo album będzie zawierał część opisową. Zakładany nakład to 3 tys. egzemplarzy z możliwością jego zwiększenia. Koszt zadania: 150 000,00 zł.

Aby zagłosować trzeba wejść na stronę https://obo.olsztynek.pl/app