69 mln zł dochodów, 76,9 mln zł wydatków, w tym 15,5 mln zł na inwestycje. 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła budżet gminy Olsztynek na 2022 rok, który został przygotowany przez Burmistrza Olsztynka.
Tradycyjnie przedstawiam budżet na grafikach. Także inwestycje zaplanowane na ten rok. Niektóre z nich to projekty wieloletnie. W przypadku części inwestycji gmina dopiero złożyła lub dopiero złoży wnioski o  dofinansowanie. W związku z tym ich realizacja jest zależna od rozstrzygnięć konkursów, programów i naborów. O tym będę informował na bieżąco. Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku to 26 mln zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59,6 mln zł, w tym:
– 16,4 mln zł z podatku od nieruchomości,
– niespełna 10 mln zł z PIT,
– 1,1 mln zł z CIT.
Niestety dochody z PIT po raz kolejny będą mniejsze. Wynika to głównie ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w ramach reformy podatkowej Polski Ład. Rząd deklaruje, że samorządy otrzymają rekompensatę, ale prawdopodobnie nie wyrówna ona utraconych dochodów. Nie wiadomo też czy będzie ona przekazywana także w kolejnych latach.
W tym roku mamy nieznacznie większe wpływy z tytułu subwencji i znacznie mniejsze dotacje, w związku z tym, że wypłaty 500+ od tego roku przejmuje ZUS.

Ponad 90% wydatków bieżących stanowią wydatki wymienionych działach. Na kolejnych grafikach pokazałem na co i ile wydajemy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztynek. Niestety jest nas coraz mniej. Obecnie, według GUS, 13 630 (-71). W 2022 roku wydatki bieżące na 1 mieszkańca gminy to kwota 4 445,76 zł.

Inwestycje w tym roku zaplanowano na kwotę 15,5 mln zł, w tym dofinasowanie ze środków zewnętrznych to blisko 9 mln zł. W przypadku części zaplanowanych inwestycji gmina dopiero złoży lub złożyła wnioski o dofinansowanie. W związku z tym ich realizacja jest zależna o rozstrzygnięć konkursów, programów i naborów. O tym będę informował na bieżąco.

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lutek – zadanie wieloletnie. W ramach zdania planuje się budowę sieci wodociągowej o długości ok 5 km z Kunek do Lutka. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z programu Polski Ład. W tym roku na ten cel zabezpieczono 334 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waplewo – planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej na o długości około 1 km w miejscowości Waplewo. W tym roku na ten cel zabezpieczono kwotę 200 tys. zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Ząbie – zadanie wieloletnie. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości ok 2,5 km. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z programu Polski Ład. W tym roku na ten cel zabezpieczono kwotę ok 1 mln.

Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Królikowo – Lichtajny – Drwęck – zadanie wieloletnie. Zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Królikowo – Lichtajny – Drwęck wraz przyłączani i czterema przepompowniami ścieków. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z programu Polski Ład. W tym roku na ten cel zabezpieczono kwotę ok 2,5 mln zł.

Modernizacja nawierzchni ulicy Inwalidów, Mazurskiej i Jagiełły w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury – zadanie wieloletnie. W ramach zadania planuje się wykonać kompleksową przebudowę ulic:

– Mazurska dł. 224 mb, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów z kostki betonowej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i wodociągu.

– Jagiełły dł. 330 mb, wykonanie jezdni z kostki kamiennej, chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci gazowej, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1435N (w kierunku Jemiołowa).

– ul. Inwalidów dł. 370 mb, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Na zadanie Gmina otrzymała już dofinansowanie z programu Polski Ład w kwocie 3 300 000. W 2022 na ten cel zaplanowano 2,4 mln zł.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku – zadanie wieloletnie. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 roku. Powstanie mini rondo i parking.

Gmina Olsztynek otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na to zadanie w kwocie ok 770 tys. zł. Na realizację tego zadania zaplanowano w 2022 roku kwotę 1,5 mln zł.

Modernizacja drogi w Jemiołowie – zdanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku 539 mb, poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami, odwodnieniem oraz przebudową istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego. Gmina Olsztynek otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ok 540 tys. zł. Na wykonanie zadania w 2022 roku przeznaczono kwotę 1,24 mln zł.

Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa – etap III) – zadanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano ciąg dalszy przebudowy chodnika na ulicy Akacjowej. Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 100 tys. zł.

Budowa ulicy Owocowej – zdanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano budowę drogi na odcinku około 317 mb. Budowa ulicy Owocowej polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6 m, wykonaniu obustronnych chodników o szerokości co najmniej 2 m oraz ścieżki rowerowej o szerokości minimum 1,5 m. W ramach zadania zostanie wybudowane odwodnienie drogi oraz jej oświetlenie na całej długości. Gmina Olsztynek w 2021 r. złożyła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa i na ten cel na 2022 roku zaplanowano kwotę 80 tys. zł.

Modernizacja drogi w miejscowości Królikowo – zdanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej o długości ok 230 m. Gmina Olsztynek w 2021 r. złożyła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie zadania. Na wykonanie zadania w 2022 roku przeznacza się kwotę 1 mln zł.

Wykonanie projektu na budowę ulicy Sosnowej – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sosnowej o długości około 535 m wraz z budową zjazdu na drogę krajową Nr 58 oraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W tym roku na ten cel zabezpieczono 120 tys. zł.

Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd – w ramach zadania zaplanowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 360 mb na drodze wewnętrznej w Wigwałdzie. Gmina Olsztynek planuje złożyć do Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 150 tys. zł.

Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku – zadanie wieloletnie. W ramach zadania zaplanowano budowę zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Olsztynku o długości około 45 m i szerokości około 3 m oraz budowę chodnika o szerokości około 1,5 m. Jest to kolejna próba realizacji tej inwestycji. W 2021 roku gmina nie otrzymała pozwolenia na wycinkę drzew widocznych na zdjęciu. W dużej mierze za sprawą interwencji jednego z mieszkańców. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 190 tys. zł.

Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek – I etap – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej z Mierek do Swaderek – na odcinku od Mierek do wysokości drogi w stronę Ośrodka „Perkoz”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 120 tys. zł.

Doposażenie OSP w Olsztynku – Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka (projekt OBO) – celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt. W ramach zadania zaplanowano zakup specjalistycznego urządzenia (pralnico-suszarki) do odkażania ubrań z toksycznych produktów pożarowych, które w konsekwencji powodują zwiększone ryzyko zachorowania na raka i inne choroby.

Budowa monitoringu na terenie miasta Olsztynek – zadanie wieloletnie. W związku z licznymi incydentami dewastacji mienia gminnego zaplanowano budowę nowego i modernizację istniejącego monitoringu miejskiego. Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 40 tys. zł.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. – kontynuacja zadania wieloletniego polegające na dostosowaniu budynku starej części szkoły (1932 r.) do zaleceń PSP. Na ten cel zaplanowano 50 tys. zł.

Poprawa bezpieczeństwa i efektywności poprzez modernizację kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku (stara część) – zadanie obejmujące wymianę kotłów gazowych z 1996 r. na kondensacyjne wraz z przebudową przyłącza i instalacji gazowych i zabezpieczeniem wypływu gazu. Na zadanie to zaplanowano kwotę 100 tys. zł.

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku – obejmuje położenie papy termozgrzewalnej na budynku dydaktycznym i przygotowaniem dachu pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Na zadanie to zaplanowano kwotę 90 tys. zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku – wykonanie instalacji uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na zadanie to zaplanowano kwotę 220 tys. zł.

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż. – kontynuacja zadania wieloletniego polegające na dostosowaniu do zaleceń PSP. Przewidywane jest wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Na zadanie to zaplanowano kwotę 90 tys. zł.

Budowa z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej – w ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącego kanału deszczowego położonego w ul. Akacjowej oraz budowę kanału deszczowego wzdłuż ul. Wilczej. Na realizacje tego zadania zaplanowano kwotę 450 tys. zł.

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek – zadanie wieloletni. Planuje się rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp solarnych, które zostaną zamontowane na terenie gminy Olsztynek. W 2022 roku na ten cel zabezpieczono 91 tys. zł.

Zagospodarowanie plaży miejskiej – zadanie wieloletnie. Na 2022 rok zaplanowano miedzy innymi budowę wiaty rekreacyjnej oraz wykonanie miejsca na ognisko. Dzięki temu teren plaży miejskiej będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i turystów. Na zadanie w 2022 roku zaplanowano kwotę 70 tys. zł.

Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (OBO) –zaplanowano przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku. Jako pierwszy etap zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku i skomunikowania miasta z miejscowością Sudwa, zaplanowano odbudowę szlaku pieszo – rowerowego o długości 814 mb na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku. Na realizacje tego zadania zaplanowano kwotę 150 tys. zł.

Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworca PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku – w 2019 roku Gmina podpisała umowę najmu na budynek po byłym dworcu PKP. Zaplanowano, że do budynku tego zostanie przeniesiony Miejski Dom Kultury. Obecnie PKP prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie budynku dworca w Olsztynku. Gmina złożyła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o uzyskiwanie dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania. Na realizacje zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 1,5 mln zł.

Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Waplewie na potrzeby świetlicy wiejskiej – w ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Waplewie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Na realizacje zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 50 tys. zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach – zadanie wieloletnie. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na wysokie koszty modernizacji świetlicy, na 2022 r. zaplanowano kwotę 150 tys. zł, która stanowić będzie wkład własny Gminy do realizacji zadania, w przypadku wystąpienia możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku – zadanie wieloletnie. Celem jest modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku. Gmina w 2021 r. złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na wykonanie tego zadania w 2022 roku przeznacza się kwotę 560 tys. zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie – budowa nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego z syntetyczną nawierzchnią, umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W tym roku na ten cel zabezpieczono 380 tys. zł.

Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku – opracowanie dokumentacji. Przygotowanie obiektu, w tym do modernizacji nawierzchni, wymiany instalacji oraz określenia możliwości montażu systemu sufitowego pozwalającego na osiągnięcie optymalnej akustyki pomieszczenia i kotar grodzących. Na wykonanie tego zadania w 2022 roku przeznacza się kwotę 15 tys. zł.