Tylko do 13 stycznia można uzupełniać oświadczenia dotyczące programu Granty PPGR – wsparcie dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym. Wynika to ze zmiany zasad weryfikacji określonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Osoby, które złożyły oświadczenia muszą dostarczyć do pok. nr 3 w ZASiP, ul. Górna 5 (3 piętro) następujące dokumenty:

 1. Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR).
  W tym celu należy złożyć kopie dokumentów oraz do wglądu ich oryginały, takie jak: odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu itp. Z dokumentów tych musi wynikać stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci (byłych pracowników PPGR) z uczniem wymienionym w oświadczeniu.
 2. Poświadczające ZATRUDNIENIE w PPGR rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych – krewnych w linii prostej uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej).
  Złożone oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone w przypadku ich udokumentowania zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.
  Mogą to być: świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS, KRUS, KOWR, bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.
  Informacje, takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.
 3. Poświadczające MIEJSCE ZAMELDOWANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.
  W tym celu należy złożyć oryginał lub kopie dokumentów oraz do wglądu ich oryginały, takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia byłego pracownika w PPGR i inne.
 4. W przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina Olsztynek, ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY, ŻE UCZEŃ/RODZINA NIE OTRZYMAŁ/A NA WŁASNOŚĆ LUB W DRODZE UŻYCZENIA, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW, LUB DOFINANSOWANIA ZAKUPU TYCH RZECZY.

Pracownik ZASiP potwierdzi za zgodność z oryginałem kopie dokumentów na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

Gmina Olsztynek wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) o przedłużenie terminu aktualizacji złożonego wniosku. Ze względu na bardzo krótki termin nie jest możliwe zbieranie dodatkowych informacji i ponowne wystąpienie do KOWR o potwierdzenie faktu zatrudnienia byłych pracowników w PPGR. Możliwe jest tylko indywidualne uzupełnienie dokumentów przez osoby zainteresowane.

Osoby, które nie uzupełnią dokumentów nie znajdą się na liście o udzielenie dofinansowania i nie uzyskają możliwości uzyskania laptopa/ów lub tabletu/ów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 89 650 05 00.

Obraz Photo Mix z Pixabay