600 tys. złotych wyniosą wydatki w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Olsztynek. Na co konkretnie mieszkańcy sołectw zamierzają przeznaczyć środki?

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O ich przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie. Do końca września 2021 roku wszystkie sołectwa w gminie Olsztynek zdecydowały na co planują przeznaczyć środki.

44% środków z funduszy zaplanowano na inwestycje. Reszta zostanie przeznaczona na wydatki bieżące. Blisko połowa wszystkich środków zostanie przeznaczona w większości sołectw na gospodarkę komunalną (ok 300 tys. zł), głównie utrzymanie zieleni i oświetlenie. Pod tym hasłem kryją się wydatki na place zabaw, małą infrastruktura (ławki, kosze na śmieci), budowę wiat, zagospodarowanie terenów zielonych, pielęgnację zielni, koszenie i utrzymanie kosiarek oraz zagospodarowanie gminnych plaż. W przypadku oświetlenia zaplanowano zakup lamp solarnych w Jemiołowie i Świerkocinie oraz wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej z Olsztynka do Mierek.

Co piąta złotówka trafi na kulturę fizyczną (ok 120 tys. zł), w szczególności utrzymanie i doposażenie boisk (także ich ogrodzenie) lub siłowni zewnętrznych oraz organizację imprez o charakterze sportowym.  Co dziesiąta złotówka zostanie przeznaczona na kulturę, w tym utrzymanie i doposażenie świetlic (34 tys. zł), ale także organizacje festynów, wydarzeń lub spotkań integracyjnych (15 tys. zł). Na drogi gminne zaplanowano łącznie ok 76 tys. zł. Są to głównie koszty związane z zakupem kruszywa lub usług remontowych.

Blisko 35 tys. zaplanowano na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W tym przypadku najwięcej zyskają gminne OSP w Mańkach i Waplewie (21,5 tys. zł). W Kunkach zaplanowano również zakup hydrantów 15 tys.