Poniżej przedstawiam informację z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku za 2021 rok. W 2021 roku skład komisji został rozszerzony. Aktualnie w jej skład wchodzą radni: Jerzy Głowacz, Ryszard Orłowski, Stefan Pieńkowski, Andrzej Salwin i Robert Waraksa.
W poprzednim roku odbyło się 5 posiedzeń w trybie zdalnym. Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji wyniosła 86%. Komisja realizowała swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kontroli, formułowanie opinii i wniosków zgodnie z planem pracy.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w zakresie:

 1. realizacji inwestycji pn. „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zespół kontrolny odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 2. kontroli przypisu i wpływów z tytułu podatków lokalnych – analiza ściągalności. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Zespół kontrolny odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 3. prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Po przeanalizowaniu dokumentacji prowadzonych w 2020 roku postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy – Zespół kontrolny stwierdził uchybienia i nieprawidłowości.
  Kilka słów wprowadzenia. Pierwotnie, w zamierzeniu ustawodawcy decyzja o warunkach zabudowy miała być instrumentem pomocniczym, stosowanym jako wyjątek na obszarach, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem rozwiązanie to stało się głównym instrumentem planowania przestrzennego w Polsce. Ten stan rzeczy jest powszechnie krytykowany jako patogenny, prowadzący do pogłębiania się chaosu przestrzennego oraz wydłużający proces budowlany.
  Zgodnie z przepisami prawa decyzja o warunkach zabudowy powinna stanowić wyjątek od reguły ustanowionej tym przepisem, a mianowicie, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To właśnie miejscowe plany mogą znacząco skrócić procedury administracyjne związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy. Uchwalenie takich planów leży w interesie gmin, bo zapewnia też harmonijny rozwój, zgodny z zasadami ładu przestrzennego.
  W przypadku gminy Olsztynek na długość postępowań administracyjnych w tym zakresie (średnio 4 miesiące) miała wpływ nieuzasadniona zwłoka w podejmowaniu czynności przez urzędników. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2020 roku wpłynęły 222 wnioski, którymi zajmował się tylko jeden pracownik Urzędu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach wniosków będzie jeszcze więcej.  W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wniósł o:
  – sporządzenie aktualnej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności pod kątem terenów o największej presji inwestycyjnej,
  – podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy poprzez systematyczne i coroczne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na terenach o największej presji inwestycyjnej,
  – ścisłe przestrzeganie ustalonych prawem procedur administracyjnych oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i w samych decyzjach, poprzez zwiększenie liczby pracowników prowadzących te postępowania jak i wzmocnienie nadzoru nad realizacją przedmiotowych działań,
  – załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, w szczególności na etapie wzywania stron do uzupełnienia wniosku,
  – precyzyjne ustalanie stron postępowań o wydanie warunków zabudowy i zadbanie by były one należycie reprezentowane w postępowaniach.
 4. przypisu i wpływów z tytułu podatków lokalnych- analiza ściągalności. W wyniku kontroli przypisu i wpływów z tytułu podatków lokalnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.
  Należy zwrócić uwagę, że realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych nie jest zadaniem łatwym. To skomplikowany i złożony proces. Zespół kontrolny w toku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień. Niemniej należałoby podjąć działania na przyszłość związane z prowadzeniem weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, zgodnie z art. 272 ordynacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności ustalania stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
  W toku kontroli ustalono, że w Urzędzie Miejskim w Olsztynku nie prowadzono kompleksowego porównywania danych z deklaracji. Weryfikacja ograniczała się jedynie do konkretnej sprawy.
  Niedokonywanie systematycznej aktualizacji i weryfikacji danych w ewidencji podatku od nieruchomości może skutkować nieprawidłowym wymiarem podatku lub niewymierzeniem i niepobraniem podatku.
  Organ podatkowy nie wykorzystuje, przewidzianej w art. 281 § 1 Ordynacji podatkowej, możliwości kontroli u podatników. Należy zwrócić uwagę, że jest to jedna z możliwości zweryfikowania niektórych podawanych przez podatników danych. W 2020 roku przeprowadzono tylko 1 kontrolę.
  W celu prawidłowego i skutecznego realizowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w ocenie Zespołu kontrolnego konieczne jest:
  – wypracowanie rozwiązań umożliwiających terminowe i rzetelne podejmowanie czynności sprawdzających, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia należnych budżetowi gminy wpływów,
  – prowadzenie kompleksowego porównywania i aktualizowania danych z ewidencji podatkowej gminy,
  – prowadzenie rzetelnego dokumentowania czynności sprawdzających, w tym zachowania zasady pisemności w sprawach dotyczących postępowania w sprawach podatkowych.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne. Wszystkie dostępne są TUTAJ.