Po raz kolejny środki z budżetu gminy Olsztynek zostały przekazane na wsparcie lokalnych zabytków. W tym roku Rada Miejska przyznała jedną dotację w wysokości 30 tys. zł Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Prace obejmą renowację dwóch ołtarzy bocznych św. Antoniego Padewskiego oraz św. Józefa. W 2021 roku realizowano pierwszy etap konserwacji ołtarza bocznego z figurą św. Antoniego przy wsparciu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gmina Olsztynek wspiera zabytki od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy. Wnioski można składać do 30 września każdego roku do burmistrza Olsztynka.

Dotacja, o której mowa wyżej może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów podmiotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku na podstawie przedłożonego do wniosku kosztorysu.  We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

  1. dane podmiotu oraz miejsce jego zamieszkania lub siedzibę,
  2. dane obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. kopię decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków,
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do władania zabytkiem,
  5. wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
  6. wskazanie celu, na który ma być przekazana dotacja,
  7. kopię pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, zezwalającego na prowadzenie prac lub robót,
  8. termin zakończenia prac objętych wnioskiem.

Dotacja nie może zostać wykorzystana na inne cele niż określone w umowie. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania i rozliczenia finansowego dotacji w terminie określonym w umowie dotacji.

W poprzednich latach środki były przyznawane m.in. na renowację organów w kościele w Olsztynku, ambonki w kościele w Wigwałdzie, remontu kościoła w Orzechowie, remontu dachu, czy elewacji kamienic w Olsztynku. W 2020 roku dotacja została przyznana na odnowienie oraz malowanie wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Z kolei w 2021 roku środki dotacje zostały przekazane na konserwację neogotyckiego zespołu czternastu stacji Drogi Krzyżowej z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku oraz dla wspólnoty mieszkaniowej na remont dachu.

Szczegóły dotyczące wsparcie można znaleźć w Uchwale.