Gmina Olsztynek wspiera finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja może wynieść 50% kosztów, lecz nie więcej niż 5 000 zł lub 12 000 zł w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Wnioski o dotacje można składać do 30 lipca.

Przydomowe oczyszczalnie zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady wspierania tego typu przedsięwzięć na terenie gminy Olsztynek określa regulamin przyjęty przez Radę Miejską.

Wysokość udzielanej dotacji może wynieść do 50 % kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, udokumentowanych na podstawie faktur, lecz nie więcej niż:

  • 5 000 zł dla budynków jednorodzinnych lub
  • 12 000 zł dla budynków wielorodzinnych, dwóch lub więcej budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na jednej działce.

Jednym z głównych warunków otrzymania dofinansowania jest brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek (wzór wniosku jest załącznikiem do uchwały) wraz z odpowiednimi załącznikami. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w do 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Olsztynku, Ratusz 1, pokój nr 2. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu do Urzędu.

W 2021 roku Urząd podpisał 10 umów dotacji na łączną kwotę 48,6 tys. zł. W 2022 roku w budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 60 tys. zł. Uchwała wraz z wzorami załączników dostępna jest TUTAJ

Obraz: https://pixabay.com/