Do 20 kwietnia potrwa nabór kandydatów do Rady Seniorów w Olsztynku. Rada Seniorów będzie liczyć 7 członków.

Zwiększająca się liczbą osób starszych na terenie gminy Olsztynek oraz coraz większą ich aktywnością to główne przesłanki, które przemawiały za utworzeniem Rady Seniorów w Olsztynku. Wzmocni ona pozycję osób starszych oraz pobudzi aktywność obywatelską w środowisku lokalnym. Utworzenie Rady Seniorów pozwoli na zbudowanie partnerstwa, dialogu i współpracy między środowiskiem osób starszych, a władzami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych.

Kandydatów na członków Rady Seniorów w Olsztynku mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić do 3 kandydatów do Rady Seniorów.

Ponadto kandydata mogą zgłaszać także grupy nieformalne skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz, liczące co najmniej 10 osób starszych.

Kandydatów należy zgłaszać na odpowiednim formularzu. Wypełnione formularze należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Kandydat do Rady Seniorów w Olsztynku”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie niezbędne formularze są dostępne do pobrania poniżej:

  1. Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Rady Seniorów w Olsztynku.
  2. Formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady Seniorów w Olsztynku – przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
  3. Formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady Seniorów w Olsztynku – przedstawiciela grupy nieformalnej.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/