Tylko do końca kwietnia można składać wnioski o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu. Dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 5 000 zł.

Zgodnie z programem usuwania azbestu, dotychczas zinwentaryzowano na terenie gminy Olsztynek 2349 ton wyrobów zawierających azbest. W latach 2013-2020 usunięto 356,9 ton odpadów azbestowych, co stanowi 15,2% wszystkich tego typu wyrobów zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

O dotacje na usuwanie elementów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w gminie Olsztynek mogą starać się osoby fizyczna i prawne oraz przedsiębiorcy. Dotacja polega na pokryciu kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu. Będzie przyznawana jednorazowo, tylko do ilości azbestu zadeklarowanych we wniosku.

Program obejmuje usuwanie azbestu, w następującym zakresie:

  • zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Dofinansowanie nie uwzględnia kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Aby pozyskać dofinansowanie trzeba złożyć odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć:

  1. oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości lub pisemnej zgody właściciela na udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia,
  2. mapę terenu lokalizującą nieruchomość będącą przedmiotem wniosku,
  3. informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
  4. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  6. wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wzory wniosków dostępne są TUTAJ.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonana zostanie weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym. Zostanie przeprowadzona także wizja w terenie potwierdzająca zgodności wniosku ze stanem faktycznym. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostaną bez rozpatrzenia. Termin uzupełnienia wniosku to 7 dni od momentu odebrania wezwania do uzupełnienia.
Po weryfikacji wniosków zostanie stworzona lista wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, zgodnie z datą wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Z osobami, które zakwalifikują się do uzyskania dofinansowania gmina podpisze stosowne umowy, na postawie których zadanie zostanie rozliczone.
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się od dnia podpisania umowy do końca danego roku budżetowego.

Uchwała dostępna jest TUTAJ