Tylko do końca kwietnia można składać wnioski o wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe. Wyróżnienia i nagrody są przyznawane w gminie Olsztynek od 2006 roku jako wyraz uznania dla środowiska sportowego za tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie.

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Olsztynka z własnej inicjatywy lub na wniosek Gminnej Rady Sportu w Olsztynku, komisji Rady Miejskiej w Olsztynku właściwej do spraw sportu, organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie sportu w gminie, związku, federacji sportowej, organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych lub innej organizacji zajmującej się sportem lub klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik.

Mogą być one przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. W jednym roku zawodnik może otrzymać jedną nagrodę lub wyróżnienie. Wnioski można składać do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym wynik został osiągnięty. Wnioski o wyróżnienia lub nagrody powinny zawierać:

  1. dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania;
  2. dane dotyczące klubu sportowego, w tym: nazwę i adres siedziby;
  3. dane dotyczące dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciach, za które mają być przyznane wyróżnienie lub nagroda;
  4. propozycję przyznania wyróżnienia lub nagrody z podaniem ich rodzaju i wysokości – z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały;
  5. wyszczególnienie osiągnięć sportowych zawodnika, a w przypadku trenerów lub innych osób opis ich efektów pracy, wraz z dokumentacją potwierdzającą.

Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Sportu w Olsztynku.

Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio udokumentowane, a nominowani do nagrody lub wyróżnienia powinni:

  1. uprawiać dyscypliny sportu określone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w wykazie polskich związków sportowych;
  2. być mieszkańcami gminy lub reprezentować barwy Olsztynka;
  3. godnie reprezentować gminę.

Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów, juniorów lub sportowców objętych systemem sportu dzieci i młodzieży.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane także trenerom prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe lub tym, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników. Mogą być także przyznane innym osobom odznaczającym się osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze gminy.

Cała uchwała dostępna jest TUTAJ W 2012 roku zmieniono termin składania wniosków na kwietniowy, o którym napisałem wyżej.

Obraz: Tumisu z Pixabay