Po raz kolejny środki z budżetu gminy Olsztynek zostały przekazane na wsparcie lokalnych zabytków. W tym roku Rada Miejska przyznała dwie dotacje w kwocie:

  • 40 tys. zł Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku na drugi etap renowacji ołtarza bocznego św. Antoniego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Całkowity koszt prac wyniesie ok 63 tys. zł.
  • 90 tys. zł Rzymskokatolickiej Parafii Św. Jana Chrzciciela w Orzechowie na konserwację XVIII-wiecznych murów fundamentowych (ściana północna, południowa i zachodnia) kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Kurkach. Całkowity koszt wyniesie ok 150 tys. zł.

Gmina Olsztynek wspiera zabytki od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy. Wnioski można składać do 30 września każdego roku do burmistrza Olsztynka.

Dotacja, o której mowa wyżej może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów podmiotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku na podstawie przedłożonego do wniosku kosztorysu.  We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

  1. dane podmiotu oraz miejsce jego zamieszkania lub siedzibę,
  2. dane obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
  3. kopię decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków,
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do władania zabytkiem,
  5. wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
  6. wskazanie celu, na który ma być przekazana dotacja,
  7. kopię pozwolenia właściwego konserwatora zabytków, zezwalającego na prowadzenie prac lub robót,
  8. termin zakończenia prac objętych wnioskiem.

Dotacja nie może zostać wykorzystana na inne cele niż określone w umowie. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania i rozliczenia finansowego dotacji w terminie określonym w umowie dotacji.

W poprzednich latach środki były przyznawane m.in. na odnowienie wnętrza, renowację organów, ołtarzy i zespołu czternastu stacji Drogi Krzyżowej w Rzymskokatolickiej Parafii w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku, ambonki w kościele w Wigwałdzie, remontu kościoła w Orzechowie, remontów kamienic w Olsztynku. 

Szczegóły dotyczące wsparcie można znaleźć w Uchwale.