Temat ferm drobiu powraca. Tym razem za sprawą wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę fermy drobiu do chowu ponad 1 mln kur (4048 DJP) na działce nr 197/6 w Mielnie, nieopodal Pawłowa. 

Na początku lutego br. Adam Szczepkowski, wójt Gminy Grunwald poinformował burmistrza Olsztynka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz o podjęciu przez Radę Gminy Grunwald Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grunwald w obrębie geodezyjnym Mielno.

12 lutego w OSP w Pawłowie odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami okolicznych wsi. Na spotkaniu stawili się m.in. burmistrz Olsztynka, wójt gminy Grunwald, radni z obu gminy oraz pracownik naszego urzędu odpowiedzialny za planowanie przestrzenne. Włodarze poinformowali o aktualnej sytuacji oraz możliwych rozwiązaniach. Mirosław Stegienko poinformował zebranych o sposobach uczestnictwa mieszkańców gminy w procedurach. Zadeklarował również pomoc prawną i merytoryczną mieszkańcom w zakresie analizy sporządzonego raportu oddziaływania na środowisko.

Spotkaniu towarzyszyła dyskusja nad skutkami budowy fermy drobiu dla mieszkańców okolicznych wsi. Nie ulega wątpliwości, że realizacja tego typu przedsięwzięć budzi opór i silny sprzeciw lokalnych społeczności. Podobną sytuację mieliśmy w Platynach, gdzie zaangażowało się wielu mieszkańców. Podobnego zaangażowania potrzebujemy również teraz w przypadku planowanej budowy fermy drobiu w Mielnie. Na tym etapie szalenie ważny jest udział w postępowaniu mieszkańców naszej gminy, w szczególności Pawłowa oraz okolicznych wsi.

16 lutego o godz. 17 w Mielnie odbędzie się spotkanie poświęcone budowie ferm drobiu.